Translate

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

คู่มือการลงทะเบียนทำบัตรใหม่(สำหรับนักศึกษามหิดล)ที่มา 
http://www.ra.mahidol.ac.th/mr/doc/mr_guideline.pdf  

ระบบลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษาที่เข้าใหม่ 

การพัฒนาขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษาซึ่งในแต่ละภาคเรียนมีหลายคณะฯ และมีผู้ที่เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก  

เพื่อเป็นการลดขึ้นตอนและการเดินทางเพื่อติดต่อ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลให้สามารถลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง คณะแพทย์ศาสตร์จึงได้จัด คณะทำงานเพื่อตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ นำโดยรศ.วินัย วนานุกูล และ หน่วยสวัสดิการสุขภาพรามาธิบดีจึงได้ริเริ่มแนวทางเพื่อลดขึ้นตอนโดยเลือกใช้ระบบออนไลน์ และมอบหมายให้งานเวชระเบียน โดยหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ร่วมกันหาแนวทางเพื่อบริการ และพัฒนาระบบ ผ่านเว็บไซท์ จึงเป็นที่มาของระบบเวชระเบียนออนไลน์

วิธิการและขั้นตอนการใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ของงานเวชระเบียน ทาง http://www.ra.mahido.ac.th/mr
ภาพ2


2. เลือกเมนู "เวชระเบียนนักศึกษาใหม่"

    2.1 กรณีเคยมีเวชระเบียน (เคยมีประวัติเก่าที่ไม่ขาดการติดต่อเกิน 5ปี )
    2.2 ทำเวชระเบียนนักศึกษาใหม่ (กรอกแบบฟอร์มทำบัตรใหม่ กรณียังไม่เคยมีประวัติ)
    2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (ตรวจสอบข้อมูลหลังส่งข้อมูลแล้ว)
ภาพ3


ภาพ4 ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีประวัติเดิม


ภาพ5 กรอกข้อมูลทำประวัตใหม่ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน

ภาพ6 เลือกหลักสูตร


ภาพ7  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 


เมื่อกรอกครบแถวแล้ว ให้บันทึกและส่ง

หมายเหตุ กรณีพบหน้าปิดบริการ หมายถึง งานเวชระเบียนยังไม่เปิดให้ลงเบียน 
ภาพ8