Translate

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ คลินิคพิเศษ / พรีเมี่ยมคลินิค ผ่านเว็บไซต์

ข้อแนะนำ ในการรับบริการ ระบบเวชระเบียนออนไลน์เปิดให้ลงทะเบียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 07.00 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 07.00 - 15.30 น.

(ในวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

หมายเหตุ
- กรณีที่ต้องการรับบริการด่วนหรือฉุกเฉิน ขอให้มาติดต่อลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียน
- เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (Thai National ID Card)
- เฉพาะผู้รับบริการที่ต้องการนัดตรวจกับหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษหรือ Premiun Clinic ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์


ผู้ป่วยคลินิกในเวลาราชการ
- วันจันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 15.00 น.
ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการ
- วันจันทร์ - ศุกร์ :15.30 - 20.00 น.
- วันเสาร์ : 07.00 - 16.00 น.
- วันอาทิตย์ : 07.00 - 12.00 น. เปิดบริการเฉพาะหน่วยตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว, ออร์โธปิดิกส์ ผิวหนัง, หู คอ จมูกเพื่อความสะดวกในการรับบริการกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

รพ.รามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000 , 02-201-1000

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษอายุกรรม ชั้น 4 โซน U, V โทรศัพท์ 02-200-3507-8
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก ชั้น 4 โซน T โทรศัพท์ 02-200-4336-7
ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ชั้น 3 โซน N โทรศัพท์ 02-200-3307-8
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ชั้น 3 โซน M โทรศัพท์ 02-200-3323-4
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 3 โซน L โทรศัพท์ 02-200-3294-5
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ จักษุ ชั้น 4 โซน S โทรศัพท์ 02-200-4130, 4152
ศูนย์เลเซอร์/ผิวหนัง ชั้น 4 โซน R โทรศัพท์ 02-200-4286-9
ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 4 โซน Q โทรศัพท์ 02-200-3457-8
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก ชั้น 4 โซน Q โทรศัพท์ 02-200-4249-50
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ เวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 4 โซน Q โทรศัพท์ 02-200-3442-3
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4 โซน Center โทรศัพท์ 02-200-4268-9


กรณีต้องการติดต่อทำประวัติด้วยตัวเอง
ผู้ป่วยคลินิกในเวลาราชการ
  - วันจันทร์ - ศุกร์  : 06.00 - 15.00 น.
ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการ 
 - วันจันทร์ - ศุกร์ :15.30 - 20.00 น.
 - วันเสาร์ : 07.00 - 16.00 น.
 - วันอาทิตย์ : 07.00 - 12.00 น. เปิดบริการเฉพาะหน่วยตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว, ออร์โธปิดิกส์ ผิวหนัง, หู คอ จมูก